LAB MEMBERS

Principal Investigator

​Lin DENG

​Research assistants

Sophie CHANG

Lab Manager

Yihui ZHANG

​Weiwei MAO

Students

Guojun YE

Ph.D. Student

Chunzhuo LIU

Master Student

Jia WANG

Master Student

Xiaoguang REN

Master Student

Zhi SUN

Master Student

Visiting scholars

Yuanjiao DU

Jingru WANG

Former members

Name

Position/Period

Currently

Lishi LI

Xinmin LIU

Yanling LIU

Wenjun PU

Postdoc

(2020 - 2021)       

Undergraduate intern

(2020 - 2021)       

Research assistant

(2020 - 2021)       

Research assistant

 (2020 - 2021)       

Postdoc at Peking University

Graduate student at Sun Yat-sen University

N/A

Postdoc at Tsinghua-Berkeley

Contact

lils @ szbl.ac.cn

565951317 @ qq.com

N/A

puwj @ mail.tsinghua.edu.cn