LAB MEMBERS

Principal Investigator

​Lin DENG

​Research assistants

Sophie CHANG

Lab Manager

Yihui ZHANG

​Weiwei MAO

Shizhen YANG

Qiaoran XU

Students

Guojun YE

Ph.D. Student

Chunzhuo LIU

Master Student

Jia WANG

Master Student

Xiaoguang REN

Master Student

Zhi SUN

Master Student

Visiting scholars

Yuanjiao DU

Jingru WANG

Dongchen LI

Former members

Name

Position/Period

Latest update

Wenjun PU

Research Assistant

 (2020.04 - 2021.05)       

Postdoc at Tsinghua-Berkeley

Yanling LIU

Research Assistant

(2020.06 - 2021.06)       

N/A

Xinmin LIU

Undergraduate Intern

(2020.12 - 2021.05)       

Graduate student at Sun Yat-sen University

Contact

puwj @ mail.tsinghua.edu.cn

N/A

565951317 @ qq.com

Xuan WANG

Summer Student

 (2021.07 - 2021.08)       

Ph.D. student @ Zhejiang University

xuanw_934 @ 163.com

Beiqi Betty XU

Summer Student

 (2021.06 - 2021.08)

M.S. student @ Oxford University

beiqi.xu @ st-hughs.ox.ac.uk